பிரிவுகள்

• நிருவாகப்பிரிவு

• கணக்காளர் பிரிவு

• கணக்காய்வு பிரிவு

• உதவி மாவட்டச் செயலாளர் பிரிவு

• திட்டமிடல் பிரிவு

• பொறியியவாளர் பிரிவு

• சமுர்தத்தி அதிகார சபை

• சமுர்த்தி திணைக்களம்

• புள்ளிவிவரவியல் பிரிவு

• காணிப் பதிவகக் கிளை

• விளையாட்டுப் பிரிவு

• காணி சீர் திருத்தப் பிரிவு

• மாவட்ட ஊடகப் பிரிவு

• இடர் முகாமைத்துவப் பிரிவு

• கலாச்சாரக் பிரிவு

• வெடி பொருட்கள் கட்டுப்பாட்டுக் கிளை

• சமூகப்பாதுகாப்பு பிரிவு

• பதிவாளர் பிரிவு

• காணி திட்டமிடல் பயன்பாட்டுப் பரிவு

• மத்திய சுற்றாடல் பிரிவு

• நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அதிகாரசபை பிரிவு

• மாவட்ட கிராமிய அபிவிருத்திப் பிரிவு

• அளவை நிலுவை பிரிவு

• தேர்தல் பிரிவு

• மோட்டார் போக்குவரத்து பிரிவு

பிரதேச செயலகப் பிரிவு நிருவாகக் கட்டமைப்பு

கிராம சேவகர் பிரிவு

எ.கை

பிரதேச செயலாளர் பிரிவு

பிரதேசம் (சதுர KM)

கிராம சேவகர் பிரிவு

எ.கை

கிராமங்களின் எ.கை

கமநல சேவைகள் நிலையங்களின் எ.கை

உள்ளுராட்சி மன்றங்கள்

பொலிஸ் நிலையங்களின் எ.கை

ந.ச / மா.ச

பி.ச

உ.பி.ச.அ

1

மண்முனை வடக்கு

68

48

19

Nil

01

01

Nil

Nil

02

2

காத்தான் குடி

06

18

12

Nil

01

01

Nil

Nil

Nil

3

கோறளைப் பற்று வடக்கு

589

16

Nil

50

01

Nil

01

Nil

01

4

கோறளைப் பற்று மத்தி

80

09

Nil

15

01

Nil

Nil

Nil

01

5

கோறளைப் பற்று மேற்கு

17

08

Nil

12

Nil

Nil

01

Nil

Nil

6

கோறளைப் பற்று

35

12

Nil

23

02

Nil

01

01

02

7

கோறளைப் பற்று தெற்கு

582

18

Nil

138

02

Nil

Nil

01

02

8

ஏறாவூர்ப் பற்று

695

39

Nil

162

03

Nil

01

02

01

9

ஏறாவூர் நகர்

03

15

Nil

35

Nil

01

Nil

Nil

01

10

மண்முனை மேற்கு

352

24

Nil

135

02

Nil

01

02

02

11

மண்முனைப் பற்று

37

27

Nil

89

01

Nil

01

Nil

Nil

12

மண்முனை தென் மேற்கு

145

24

Nil

39

02

Nil

01

Nil

01

13

போரதீவுப் பற்று

182

43

Nil

120

03

Nil

01

Nil

02

14

மண்முனை தென் எருவில் பற்று

63

45

Nil

60

01

Nil

01

02

01

மொத்தம்

2 854

346

31

878

20

03

09

08

16

மூலம் : மாநகர சபை, பிரதேச சபை, புள்ளி விபரவியல் இணைப்பு 

* மா.ச- மாநகர சபை

ந.ச - நகர சபை

* பி.ச - பிரதேச சபை

* உ.பி.ச.அ-உதவிப் பிரதேச சபை அலுவலகம்

 • nt Division
 • Accounts Division
 • Assistant District Secretary Unit
 • Planning Division
 • Engineering Division
 • Samurdhi Authority Division
 • Samurdhi Department Division
 • Census & Statistics Division
 • Land Division
 • Sports Division
 • Land Reforms Division
 • Media Unit
 • Disaster Management Unit
 • Elections Division
 • Cultural Affairs Division
 • GSMB Division
 • Social Security Unit
 • Registrar Division
 • Land use planning Unit
 • Central Environmental Authority Division
 • Consumer Affair Authority Division
 • Motor Traffic Unit
 • District Rural Development Unit
 • Weight and Measurement Unit

gphpTfs;

நிருவாகப்பிரிவு

கணக்காளர் பிரிவு

கணக்காய்வு பிரிவு

உதவி மாவட்டச் செயலாளர் பிரிவு

திட்டமிடல் பிரிவு

பொறியியவாளர் பிரிவு

சமுர்தத்தி அதிகார சபை

சமுர்த்தி திணைக்களம்

புள்ளிவிவரவியல் பிரிவு

காணிப் பதிவகக் கிளை

விளையாட்டுப் பிரிவு

காணி சீர் திருத்தப் பிரிவு

மாவட்ட ஊடகப் பிரிவு

இடர் முகாமைத்துவப் பிரிவு

கலாச்சாரக் பிரிவு

வெடி பொருட்கள் கட்டுப்பாட்டுக் கிளை

சமூகப்பாதுகாப்பு பிரிவு

பதிவாளர் பிரிவு

காணி திட்டமிடல் பயன்பாட்டுப் பரிவு

மத்திய சுற்றாடல் பிரிவு

நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அதிகாரசபை பிரிவு

மாவட்ட கிராமிய அபிவிருத்திப் பிரிவு

அளவை நிலுவை பிரிவு

பிரதேச செயலகப் பிரிவு நிருவாகக் கட்டமைப்பு

கிராம சேவகர் பிரிவு

எ.கை

பிரதேச செயலாளர் பிரிவு

பிரதேசம் (சதுர KM)

கிராம சேவகர் பிரிவு

எ.கை

கிராமங்களின் எ.கை

கமநல சேவைகள் நிலையங்களின் எ.கை

உள்ளுராட்சி மன்றங்கள்

பொலிஸ் நிலையங்களின் எ.கை

ந.ச / மா.ச

பி.ச

உ.பி.ச.அ

1

மண்முனை வடக்கு

68

48

19

Nil

01

01

Nil

Nil

02

2

காத்தான் குடி

06

18

12

Nil

01

01

Nil

Nil

Nil

3

கோறளைப் பற்று வடக்கு

589

16

Nil

50

01

Nil

01

Nil

01

4

கோறளைப் பற்று மத்தி

80

09

Nil

15

01

Nil

Nil

Nil

01

5

கோறளைப் பற்று மேற்கு

17

08

Nil

12

Nil

Nil

01

Nil

Nil

6

கோறளைப் பற்று

35

12

Nil

23

02

Nil

01

01

02

7

கோறளைப் பற்று தெற்கு

582

18

Nil

138

02

Nil

Nil

01

02

8

ஏறாவூர்ப் பற்று

695

39

Nil

162

03

Nil

01

02

01

9

ஏறாவூர் நகர்

03

15

Nil

35

Nil

01

Nil

Nil

01

10

மண்முனை மேற்கு

352

24

Nil

135

02

Nil

01

02

02

11

மண்முனைப் பற்று

37

27

Nil

89

01

Nil

01

Nil

Nil

12

மண்முனை தென் மேற்கு

145

24

Nil

39

02

Nil

01

Nil

01

13

போரதீவுப் பற்று

182

43

Nil

120

03

Nil

01

Nil

02

14

மண்முனை தென் எருவில் பற்று

63

45

Nil

60

01

Nil

01

02

01

மொத்தம்

2 854

3

பிரதேச செயலகப் பிரிவு நிருவாகக் கட்டமைப்பு

கிராம சேவகர் பிரிவு

எ.கை

பிரதேச செயலாளர் பிரிவு

பிரதேசம் (சதுர KM)

கிராம சேவகர் பிரிவு

எ.கை

கிராமங்களின் எ.கை

கமநல சேவைகள் நிலையங்களின் எ.கை

உள்ளுராட்சி மன்றங்கள்

பொலிஸ் நிலையங்களின் எ.கை

ந.ச / மா.ச

பி.ச

உ.பி.ச.அ

1

மண்முனை வடக்கு

68

48

19

Nil

01

01

Nil

Nil

02

2

காத்தான் குடி

06

18

12

Nil

01

01

Nil

Nil

Nil

3

கோறளைப் பற்று வடக்கு

589

16

Nil

50

01

Nil

01

Nil

01

4

கோறளைப் பற்று மத்தி

80

09

Nil

15

01

Nil

Nil

Nil

01

5

கோறளைப் பற்று மேற்கு

17

08

Nil

12

Nil

Nil

01

Nil

Nil

6

கோறளைப் பற்று

35

12

Nil

23

02

Nil

01

01

02

7

கோறளைப் பற்று தெற்கு

582

18

Nil

138

02

Nil

Nil

01

02

8

ஏறாவூர்ப் பற்று

695

39

Nil

162

03

Nil

01

02

01

9

ஏறாவூர் நகர்

03

15

Nil

35

Nil

01

Nil

Nil

01

10

மண்முனை மேற்கு

352

24

Nil

135

02

Nil

01

02

02

11

மண்முனைப் பற்று

37

27

Nil

89

01

Nil

01

Nil

Nil

12

மண்முனை தென் மேற்கு

145

24

Nil

39

02

Nil

01

Nil

01

13

போரதீவுப் பற்று

182

43

Nil

120

03

Nil

01

Nil

02

14

மண்முனை தென் எருவில் பற்று

63

45

Nil

60

01

Nil

01

02

01

மொத்தம்

2 854

346

31

878

20

03

09

08

16

மூலம் : மாநகர சபை, பிரதேச சபை, புள்ளி விபரவியல் இணைப்பு 2009

* மா.ச- மாநகர சபை

ந.ச - நகர சபை

* பி.ச - பிரதேச சபை

* உ.பி.ச.அ-உதவிப் பிரதேச சபை அலுவலகம்

46

31

878

20

03

09

08

16

மூலம் : மாநகர சபை, பிரதேச சபை, புள்ளி விபரவியல் இணைப்பு 2009

* மா.ச- மாநகர சபை

ந.ச - நகர சபை

* பி.ச - பிரதேச சபை

* உ.பி.ச.அ-உதவிப் பிரதேச சபை அலுவலகம்