හැඳුනුම

තනතුර:
කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය
ලිපිනය:
ඇල්විටිගල මාවත, නාරාහේන්පිට.
කොළඹ 05.
Eastern Province
30000
Sri Lanka
දුරකථනය:
+94 112 369 150
ෆැක්ස්:
+94 652 224 466
ජංගම දුරකථන:
+94 766990333

හැඳුනුම් පෝරමය

Send an Email
(අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ)