அவதானம்!
The Lagoon View of the Kachcheri
Beware
Kallady Bridge - Well Known Bridge Island Wide, Standing With the Historical Story.

රැස්වීම් සහ දෛනික වැඩසටහන්

தலைப்பு 01 : மொழிப்புல ஆளுமை விருத்தி - ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்களம்
=========================================================
# விடயம் 01 : IELTS பயிற்சி நெறி - தெரிவு 01 அல்லது தெரிவு 02

(I) பதவிநிலை உத்தியோகத்தர்களுக்கானது

(a) DS/19/IELTS/Staff/01 : தெரிவு 01 : 60 Hours - ( 12 -18 Days ) - கட்டணம் செலுத்தல் மற்றும் நிபந்தனைக்குட்பட்டது
(b) DS/19/IELTS/Staff/02 : தெரிவு 02 : 52 Hours - ( 10 -15 Days ) - கட்டணம் செலுத்தல் மற்றும் நிபந்தனைக்குட்பட்டது

*** மேலதிகமாக 30 மணித்தியாலங்கள் பயிற்சி நெறி அடிப்படை ஆங்கிலப்பயிற்சியை நிறைவு செய்ததன் பின்னராகவே IELTS தொடர விரும்புவர்களுக்கு / * In addition to the above a 30-hours online course for each Officers to get more practice for Grammar in English who are willing to follow up IELTS

(II) இரண்டாம் நிலை உத்தியோகத்தர்களுக்கானது - தெரிவு 01 அல்லது தெரிவு 02
(a) DS/19/IELTS/SUB/01 : தெரிவு 01 : 60 Hours - ( 12 -18 Days ) - கட்டணம் செலுத்தல் மற்றும் நிபந்தனைக்குட்பட்டது
(b) DS/19/IELTS/SUB/02 : தெரிவு 02 : 52 Hours - ( 10 -15 Days ) - கட்டணம் செலுத்தல் மற்றும் நிபந்தனைக்குட்பட்டது

*** மேலதிகமாக 30 மணித்தியாலங்கள் பயிற்சி நெறி அடிப்படை ஆங்கிலப்பயிற்சியை நிறைவு செய்ததன் பின்னராகவே IELTS தொடர விரும்புவர்களுக்கு / * In addition to the above a 30-hours online course for each Officers to get more practice for Grammar in English who are willing to follow up IELTS

==========================================================================================
# விடயம் 02 : ஆங்கிலத்தில் முழுமையாக இலத்திரனியல் தபால்களை எழுதுதல், பதிலளித்தல் முதலியன...

(III) DS/19/EMAIL/Staff/Eng : பதவிநிலை உத்தியோகத்தர்களுக்கானது - eMail இற்கான விசேட பயிற்சிக் கருத்தரங்கு - இரு நாட்கள்

(IV) DS/19/EMAIL/Sub/Eng : இரண்டாம் நிலை உத்தியோகத்தர்களுக்கானது - eMail இற்கான விசேட பயிற்சிக் கருத்தரங்கு - இரு நாட்கள்

==========================================================================
# விடயம் 03 : கணனிப்பயிற்சி நெறி - Online/Offline Email Operation (WEB Mail / Outlook Express / Other Mail Server - G Mail)

(V) DS/19/EMAIL/Staff/ICT : பதவிநிலை உத்தியோகத்தர்களுக்கானது - eMail இற்கான செய்முறைப்பயிற்சி - இரு நாட்கள்

(VI) DS/19/EMAIL/Sub/ICT : இரண்டாம் நிலை உத்தியோகத்தர்களுக்கானது - eMail இற்கான செய்முறைப்பயிற்சி - இரு நாட்கள்

==========================================================================

# விடயம் 04 : சிங்கள மொழி (இரண்டாம் மொழி) பயிற்சி நெறி - தெரிவு 01 அல்லது தெரிவு 02

(I) பதவிநிலை உத்தியோகத்தர்களுக்கானது

(a) DS/19/SIN/Staff/01 : தெரிவு 01 : 108 Hours - ( Level III )
(b) DS/19/SIN/Staff/02 : தெரிவு 02 : 216 Hours - ( Level II )

(II) இரண்டாம் நிலை உத்தியோகத்தர்களுக்கானது - தெரிவு 01 அல்லது தெரிவு 02
(a) DS/19/SIN/SUB/01 : தெரிவு 01 : 108 Hours - ( Level III )
(b) DS/19/SIN/SUB/02 : தெரிவு 02 : 216 Hours - ( Level II )

==========================================================================